GotaJuristerna

Fakta om oss

GotaJuristerna är en ung juristbyrå som trots det besitter ypperlig kompetens. Vår ambition är att finnas för våra klienter på ett nära och lättförståeligt plan. GotaJuristerna satsar på en modern och lättförståelig approach gentemot våra klienter. Borta är den torra juristen som vi alla har upplevt pratar ett för oss främmande språk, istället vill vi möta våra klienter på verklighetsnivån. Naturligtvis finns fackspråket där, för att det är så juridiken ser ut, vår ambition är dock att våra klienter förstår situationen och är fullständigt nöjd när klienten lämnar vår omsorg.

Med inriktning på civilrättslig tvistelösning spänner vår kompetens över ett brett område med fokus på familjerätt, utlänningsrätt, ersättningsrätt och försäkringsrätt. Vi har också kompetens inom straff- och straffprocessrätten och åtar oss uppdrag som försvarare och målsägandebiträde i brottmål.

Eftersom GotaJuristerna är en mindre juristbyrå kan vi erbjuda den nära kontakt många av våra kollegor inte kan. Det är viktigt för oss att alltid finnas för våra klienter, på deras villkor och på deras tider.

Geografisk placering

Göteborg

Anställda

6 st delägare.

Kontaktperson

Jennie Eriksson                                                                                            eriksson@gotajuristerna.se