Sveriges Advokatsamfund

Fakta om oss

Sveriges advokatsamfund är en privaträttslig sammanslutning reglerad i rättegångsbalken. Samfundets stadgar fastställs av regeringen. Samfundet har till ändamål att till främjande av god rättsvård upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår, att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo, att tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen samt att verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna.

Advokatsamfundet har drygt 5 800 ledamöter. Bara den som är ledamot av samfundet får använda titeln advokat. Kraven är höga på den som vill bli ledamot av Advokatsamfundet – det krävs en omfattande teoretisk och praktisk utbildning. Vidare krävs godkänd advokatexamen samt att personen bedöms redbar och lämplig att utöva advokatyrket.

Advokatsamfundet har tilldelats vissa offentligrättsliga upp gifter, framför allt i fråga om den disciplinära verksamheten. En advokat är skyldig att följa god advokatsed och står under tillsyn av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Advokatsamfundet har sitt kansli på Djurgården i Stockholm. Den dagliga verksamheten leds av samfundets generalsekreterare som också är chef för kansliet. Styrelsen är Advokatsamfundets verkställande organ och består av ordförande, vice ordförande och arton andra ledamöter.