Sveriges advokatsamfund är en privaträttslig sammanslutning reglerad i rättegångsbalken. Samfundets stadgar fastställs av regeringen. Samfundet har till ändamål att till främjande av god rättsvård upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår, att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo, att tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen samt att verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna.

Advokatsamfundet har drygt 5 600 ledamöter. Bara den som är ledamot av samfundet får använda titeln advokat. Kraven är höga på den som vill bli ledamot av Advokatsamfundet – det krävs en omfattande teoretisk och praktisk utbildning. Vidare krävs godkänd advokatexamen samt att personen bedöms redbar och lämplig att utöva advokatyrket.

Advokatsamfundet har tilldelats vissa offentligrättsliga upp gifter, framför allt i fråga om den disciplinära verksamheten. En advokat är skyldig att följa god advokatsed och står under tillsyn av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Advokatsamfundet har sitt kansli på Djurgården i Stockholm. Den dagliga verksamheten leds av samfundets generalsekreterare som också är chef för kansliet.

Fakta om oss

Geografisk placering:
Stockholm

Medlemmar:
5600 advokater och 1800 biträdande jurister,

Hos oss finns möjlighet till

  • Examensuppsats

  • Traineeprogram

  • Utlandsverksamhet

  • Sommarjobb

Kontaktperson

Kristina Rudolfson
kristina.rudolfson@advokatsamfundet.se

08 459 30 00